منوی اصلی

  فرم ثبت نام نوبت دهی آنلاین

  لیست نوبت های مرکز تحقیقات در هفته سوم فروردین ۹۸

  روزهای هفته

  آنالیز حرکت

  کنترل حرکت

  ایزوکینتیک

  فیزیولوژی ورزش

  10- 8

  12- 10

  14- 12

  10- 8

  12- 10

  14- 12

  10- 8

  12- 10

  14- 12

  10- 8

  12- 10

  14- 12

  شنبه

                         

  یک شنبه

                         

  دوشنبه

                         

  سه شنبه

                         

  چهار شنبه

                         

   

  روزهای هفته

  تعادل (نوروکام)

  تعادل (بایودکس)

  تعادل (دینامومتر)

  سالن کنفرانس

  10- 8

  12- 10

  14- 12

  10- 8

  12- 10

  14- 12

  10- 8

  12- 10

  14- 12

  10- 8

  12- 10

  14- 12

  شنبه

                         

  یک شنبه

                         

  دوشنبه

                         

  سه شنبه

                         

  چهار شنبه

                         

   

  لینک ثبت نوبت


  راهنمای آدرس دهی مرکز

    آدرس صحیح مرکز تحقیقات جهت درج در مقالات پژوهشی

  عنوان مرکز تحقیقات  و فرمت استاندارد آدرس دهی به شرح ذيل مي باشد. خواهشمند است در مقالات استنادی خود از فرم صحیح آدرس استفاده نمایید.

   

  Musculoskeletal Rehabilitation Research Center
   Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
  مركز تحقيقات توانبخشي بيماري اسكلتي و عضلاني،
  دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،اهواز، ایران.
   
  لوگوی مركز تحقيقات توانبخشي بيماري اسكلتي و عضلاني

  خدمات الکترونیک

  V5.1.0.0