منوی اصلی


  راهنمای آدرس دهی مرکز

    آدرس صحیح مرکز تحقیقات جهت درج در مقالات پژوهشی

  عنوان مرکز تحقیقات  و فرمت استاندارد آدرس دهی به شرح ذيل مي باشد. خواهشمند است در مقالات استنادی خود از فرم صحیح آدرس استفاده نمایید.

   

  Musculoskeletal Rehabilitation Research Center
   Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
  مركز تحقيقات توانبخشي بيماري اسكلتي و عضلاني،
  دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،اهواز، ایران.
   
  لوگوی مركز تحقيقات توانبخشي بيماري اسكلتي و عضلاني

  خدمات الکترونیک

  V5.1.0.0