منوی اصلی

  فرم ثبت نام نوبت دهی

  توجه: بعد از تکمبل فرم و کلیک بر روی دکمه ارسال، درخواست شما ثبت خواهد شد و در صورت مشاهده پیغام "شما مجاز به ورود به سیستم نمی باشید" نیاز به ثبت مجدد اطلاعات نمی باشد.


    نام  
    نام خانوادگی  
    مقطع تحصیلی  
    رشته تحصیلی  
    
    
    
    شنبه
    یک شنبه
    دوشنبه
    سه شنبه
    چهارشنبه
    
    آنالیز حرکت
    12-14  10-12  8-10
    12-14  10-12  8-10
    12-14  10-12  8-10
    12-14  10-12  8-10
    12-14  10-12  8-10
    
    کنترل حرکت
    12-14  10-12  8-10
    12-14  10-12  8-10
    12-14  10-12  8-10
    12-14  10-12  8-10
    12-14  10-12  8-10
    
    ایزوکینیک
    12-14  10-12  8-10
    12-14  10-12  8-10
    12-14  10-12  8-10
    12-14  10-12  8-10
    12-14  10-12  8-10
    
    فیزولوژی ورزش
    12-14  10-12  8-10
    12-14  10-12  8-10
    12-14  10-12  8-10
    12-14  10-12  8-10
    12-14  10-12  8-10
    
    
    
    شنبه
    یک شنبه
    دوشنبه
    سه شنبه
    چهارشنبه
    
    تعادل (نوروکام)
    12-14  10-12  8-10
    12-14  10-12  8-10
    12-14  10-12  8-10
    12-14  10-12  8-10
    12-14  10-12  8-10
    
    تعادل (بایودکس)
    12-14  10-12  8-10
    12-14  10-12  8-10
    12-14  10-12  8-10
    12-14  10-12  8-10
    12-14  10-12  8-10
    
    تعادل (دینامومتر)
    12-14  10-12  8-10
    12-14  10-12  8-10
    12-14  10-12  8-10
    12-14  10-12  8-10
    12-14  10-12  8-10
    
    سالن کنفرانس
    12-14  10-12  8-10
    12-14  10-12  8-10
    12-14  10-12  8-10
    12-14  10-12  8-10
    12-14  10-12  8-10
    ارسال

  V5.1.0.0